Istorijat

Godine 1990 tadašnja Ljubljanska banka d.d. osnovala je preduzeće Ljubljanska banka leasing d.o.o. Ljubljana, koje se kasnije preimenovalo u LB Leasing d.o.o. Ljubljana.

U godini 1996 su osnovana društva LB Leasing Koper d.o.o. i LB Leasing Maribor d.o.o., koji su takođe bili u isključivom vlasništvu LB Leasing d.o.o. Ljubljana. Godine 2000 društvo LB Leasing d.o.o. Ljubljana postalo je jedini vlasnik društva Optima Leasing d.d., Ljubljana koje joj je pripojeno krajem 2005. godine. Osnivanjem društva u Kopru i Mariboru počelo se govoriti o Grupi LB Leasing.
Grupa sve godine razvoja deluje kao univerzalni ponuđač lizinga, nudeći lizinga vozila, opreme i nekretnina. Svojim strankama, koji su privredna društva, privatni preduzetnici i fizička lica, nudi kako finansijski tako i operativni lizing.

LB Leasing je 1991. godine postao pridruženi član evropske federacije lizing udruženja LEASEUROPE. Time se obavezao, da će organizovati osnivanje slovenačkog nacionalnog udruženja za lizing. U 1993. godini je na inicijativu LB Leasing d.o.o. Ljubljana osnovano Združenje leasing podjetij Slovenije (ZLPS), tadašnji direktor društva postaje njegov prvi predsjednik.

LB Leasing d.o.o. Ljubljana je zajedno sa stručnjacima za programsku opremu, koji su danas srž društva Globus Marine International d.o.o. Ljubljana, kreator danas najuspješnijeg programa za lizing u Sloveniji; aplikacija se sa odgovarajućim modifikacijama i dopunama, koji su rezultat potrebe korisnika, koristi i u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i  Makedoniji.

Do 1999. godine Grupa je bila adekvatno snabdjevena izvorima za refinansiranje svoje delatnosti. Činjenica, da je Grupa LB Leasing u vlasništvu najveće slovenačke poslovne banke, je značilo, da se može obezbjediti potreben opseg i kvalitet finansiranja, koji je uz odgovarajuće komercijalne aktivnosti društava iz Grupe, rezultiralo relativno visokim tržišnim udjelom tih društava. Posebne prednosti odnosile su se na društvo LB Leasing d.o.o. Ljubljana. Uprkos tome što je sve od svog osnivanja pa na dalje, vodilo računa o primjerenom kvalitetu svojih bilansa, uz pomoć NLB d.d. uspjelo je da se dogovori za neposredne kreditne aranžmane sa drugim, prije svega inostranim bankama. Tako je 1993. godine kao prvo lizing društvo t.j. CEE, država zaključila kreditni ugovor sa davaocem kredita IFC i Credit Suisse (sindicoran kredit), koji je takođe kod daljih kreditnih aranžmana sa stranim bankama predstavljao posebnu referencu.

U proteklim godinama potrebe Grupe LB Leasing za izvorima finansiranja su rasle brže od zakonske mogućnosti finansiranja od strane banke kao vlasnika. Brzi rast Grupe je bio zaustavljen u 2000. godini, kad je Grupa dosegla gornji zakonski limit (20% ispostavljenost kapitala banke do svog subsidijarnog društva) zaduženje kod vlasnika NLB d.d.

Tako je 2001. godine zajedno sa vlasnikom definisan dalji položaj Grupe LB Leasing a time i položaj društva LB Leasing d.o.o. Ljubljana. Tako je 2002. godine društvo LB Leasing d.o.o. Ljubljana imenovano za nosioca razvoja i konsolidacije aktivnostii u Grupi NLB. Donesen je plan aktivnosti tog područja i aktivnost lizinga uvrštena je u razvojne planove i strategiju Grupe NLB.

U februaru 2003. godine, Grupa LB Leasing je osnovala društvo LB Leasing d.o.o. u Beogradu.
Sa 1.1.2005. godine Grupa LB Leasing je prodala društvo LB Leasing Koper, i osnovala društva LB Leasing Podgorica d.o.o., Podgorica i Optima Leasing d.o.o. Zagreb.

U aprilu 2005. godine, Grupa LB Leasing je osnovala društvo CBS Leasing d.o.o. u Sarajevu.
Društvo LB Leasing d.o.o. Ljubljana se tako razvijalo i sve bolje osposobljavalo za delovanje društva kao ponuđača svih vrsta lizinga; ne samo za upravljanje svojim zavisnim društvima u Sloveniji (Feniks Murska Sobota d.o.o.) i  instranstvu (LB Leasing d.o.o. Beograd, CBS Leasing d.o.o. Sarajevo, Optima Leasing d.o.o. Zagreb in LB Leasing Podgorica d.o.o.) već i za obezbeđivanje sinhronizacije delovanja Grupe LB Leasing, koja je 31.12.2005 imala 83 zaposlena.