O lizingu

Šta je lizing

Izraz proističe iz engleskog glagola "to lease", što podrazumjeva "dati u najam" ili "unajmiti".
Lizing predstavlja poseban oblik finansiranja upotrebe pokretnih nepotrošnih dobara. Predmet ugovora o finansijskom lizingu se daje na upotrebu primaocu lizinga (pod određenim uslovima i na određeno vrijeme upotrebe). Davalac lizinga, na osnovu izbora predmeta lizinga i dobavljača, kupuje predmet lizinga i daje ga na korištenje primaocu lizinga. Primalac lizinga vrši plaćanja davaocu lizinga u skladu sa ugovorom. Za čitavo vrijeme trajanja ugovora o finansijskom lizingu, vlasnik predmeta lizinga je davalac lizinga. Nakon isteka ugovorenog roka, plaćanjem opcije otkupa, primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga.

Razlika između lizinga i kredita

Razlika je u vlasništvu predmeta lizinga, t.j. vlasnik predmeta lizinga do njegovog otkupa je davalac lizinga.

Zašto je NLB Leasing - dobar leasing

  • prilagođavamo se vašim željama i potrebama,
  • imamo iskustvo, znanje, stručnost,
  • naše usluge uključuju kvalitetno ekonomsko i pravno savjetovanje te savjetovanje pri realizaciji poslova,
  • sigurnost vaše investicije garantuje finansijska moć grupe NLB Leasing, te vlasnika grupe NLB (Nova Ljubljanska Banka),
  • ročnost financiranja do 8 godina u zavisnosti od predmeta lizinga.

Prednosti lizinga nad drugim oblicima finansiranja

  • veće mogućnostisti prilagođavanja uslova finansiranja individualnim potrebama,
  • postupak odobrenja finansiranja je brz i jednostavan,
  • pravna lica mogu koristiti dugoročne uplive finansiranja preko lizinga na bilans stanja te na troškovnu stranu poslovanja,
  • mogućnost dobijanja finansiranja imaju takođe stranke sa relativno manjom kreditnom sposobnošću, kao i mlađa preduzeća.