Kako do lizinga

U svim našim poslovnicama su vam na usluzi stručnjaci, koji će vam dati odgovore na sva vaša pitanja i objasniti vam sve o lizingu. Tu ćete dobiti obrasce potrebne za podnošenje zahteva za finansijski lizing, koje ćete ispuniti i zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati nazad na odobrenje finansiranja. Dogovorićemo se za odgovarajuće vreme financiranja te ostale uslove finansiranja. Napravićemo vam ponudu primerenu vašim potrebama i željama.

Za pripremu ugovora o finansijskom lizingu potrebna je sledeća dokumentacija:

 • predračun isporučioca predmeta lizinga u EUR sa navedenim rokom isporuke,
 • dokumentacija za:

Fizička lica:

 • popunjen obrazac Zahtjev za finansijski lizing
 • popunjen i overen obrazac Potvrda o plati / penziji
 • potvrda poslodavca o stalnom zaposlenju
 • od strana poslodavca – isplatioca penzije, blanko overen obrazac o administrativnoj zabrani
 • fotokopija lične karte
 • popunjen i overen obrazac Administrativna zabrana - 2 primjerka
 • /library/includes/file.asp?FileId=348
 • informacioni list (PDF dokument; 212 kB)
 • opšte uslove (PDF dokument; 207 kB)

Pravna lica:

 • fotokopija rešenja Republičkog zavoda za statistiku
 • fotokopija Bilanja uspeha za poslednje 2 godine
 • fotokopija Bilansa stanja za poslednje 2 godine
 • fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
 • fotokopija OP obrasca – overeni potpisi lica za zastupanje preduzeće
 • fotokopija rešenja o ID broju
 • fotokopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV
 • popunjen obrazac Zahtjev za finansijski lizing
 • popunjen i overen obrazac Informacije o primaocu leasinga
 • popunjen i overen obrazac Izjava o zaduženju primaoca leasinga
 • popunjen obrazac saglasnosti za izlazak na sajt Udruženja banaka i uplaćena taksa
 • fotokopija lične karte direktora, lica ovlašćenog za zastupanje
 • informacioni list (PDF dokument; 185 kB)

Samostalni preduzetnik:

 • fotokopija poreske prijave za tekuću godinu
 • fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 godine
 • potvrda PU o izmirenim poreskim obavezama – ne starija od 15 dana
 • potvrda poslovnih banaka o prometu i prosečnom stanju na računu za poslednjih godinu dana
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
 • fotokopija rešenja o ID broju
 • fotokopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV ili fotokopija rešenja o paušalnom oporezivanju
 • fotokopija lične karte vlasnika
 • popunjen obrazac Zahtjev za finansijski lizing
 • popunjen i overen obrazac Izjava o zaduženju primaoca leasinga

Po prijemu celokupne potrebne dokumentacije, u najkraćem mogućem vremenu proverićemo vaš bonitet i predmet lizinga. Sledeći korak je potpis lizing ugovora te preuzimanje predmeta lizinga.