Finansijski lizing

Finansijski lizing je najpogodniji oblik lizinga, pogodan kako za fizička tako i za pravna lica. Primalac lizinga se na kraju perioda lizinga, kod opcije otkupa, odlučuje da predmet lizinga otkupi i na taj način postaje pravni vlasnik predmeta lizinga (avtomobila, komercijalnog vozila, opreme, plovila, itd.). Pravni vlasnik predmeta lizinga, shodno Zakonu o finansijskom lizingu, do plaćanja svih rata te otkupne opcije je davalac lizinga, dok je primalac lizinga ekonomski vlasnik.
Predmet lizinga se amortizuje u knjigama primaoca lizinga.

Bilansno – porezni status operativnog leasinga (preduzeća)

Leasingoprimac predmet leasinga ima iskazan u bilansu stanja u osnovnim sredstvima, što znači, da u najmu može koristiti važeće poreske olakšice investicije u osnovnim sredstvima. Bilans uspjeha predstavlja cijeli iznos amortizacije te dio anuiteta, koji predstavlja kamate.